Warunki ogólne Thuiswinkel

Niniejsze Warunki ogólne dotyczące holenderskiej organizacji „Thuiswinkel” (dalej „Thuiswinkel.org”) zostały sporządzone we współpracy z „Consumentenbond” w ramach Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) holenderskiej organizacji „Sociaal-Economische Raad” i wdrożone przez strony 1 czerwca 2014.

Warunki ogólne możesz pobrać za pomocą łącza

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zakres obowiązywania
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 - Zobowiązania Konsumenta w okresie na ponowne rozważenie zakupu
Artykuł 8 - Wykonanie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy i koszty wykonania
Artykuł 9 - Obowiązki Przedsiębiorcy powstałe w wyniku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 - Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Zgodność i gwarancja dodatkowa
Artykuł 13 - Dostawa i realizacja
Artykuł 14 - Umowy terminowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatność
Artykuł 16 - Postanowienia dotyczące skarg
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Gwarancja przemysłowa
Artykuł 19 - Dodatkowe lub odbiegające postanowienia
Artykuł 20 - Modyfikacja Warunków ogólnych Thuiswinkel

Artykuł 1 - Definicje

W ramach umowy poniższe terminy należy rozumieć zgodnie z podanymi definicjami:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, dzięki której Konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z umową zawartą na odległość, a towary, treści cyfrowe lub usługi zostaną dostarczone przez Przedsiębiorcę lub stronę trzecią na podstawie umowy zawartej pomiędzy stroną trzecią i Przedsiębiorcą.
 2. Okres na ponowne rozważenie zakupu: okres, w trakcie którego Konsument może wykonać prawo do odstąpienia.
 3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, artystycznej ani zawodowej.
 4. Dzień: dzień kalendarzowy.
 5. Zawartość cyfrowa: dane, które zostaną wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 6. Okres umowy: umowa dotycząca okresowych dostaw towarów, usług lub treści cyfrowych przez określony czas.
 7. Trwały nośnik informacji: każdy środek, również poczta elektroniczna, umożliwiający Konsumentowi i Przedsiębiorcy przechowywanie skierowanych do nich informacji w taki sposób, aby możliwe było ich późniejsze użycie w okresie, w trakcie którego informacje będą wiążące dla stron, a także umożliwiający powielanie informacji bez wprowadzania modyfikacji.
 8. Prawo do odstąpienia: zdolność Konsumenta do zdalnego odstąpienia od umowy przed upływem okresu na ponowne rozważenie zakupu.
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca Konsumentom produkty, treści cyfrowe i dostęp do nich, a także usługi zdalne.
 10. Umowa zawierana na odległość: umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą i Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży zdalnej produktów, treści cyfrowych lub usług. Przed zawarciem umowy prowadzona będzie komunikacja, między innymi z użyciem przynajmniej jednego sposobu komunikacji zdalnej.
 11. Model formularza odstąpienia od umowy: europejski model formularza odstąpienia od umowy został zamieszczony w Załączniku I do Warunków ogólnych. Nie należy korzystać z formularza, jeśli klient rozważający zamówienie nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 12. Sposoby komunikacji zdalnej: środki używane w celu zawarcia umowy na odległość. Dzięki nim Konsument i Przedsiębiorca nie muszą spotykać się osobiście w celu zawarcia umowy.

Artykuł 2 - Tożsamość Przedsiębiorcy

Nazwa Przedsiębiorcy: Penshop
Siedziba:
Hoofdweg 635
2131 BA Hoofddorp

Holandia

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku 09:00 — 17:00


Adres e-mail: info@onlinepenshop.pl


Nr COC: 34314052

Nr VAT: NL201575504B01

Artykuł 3 – Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze Warunki ogólne dotyczą każdej oferty Przedsiębiorcy i każdej umowy zawartej na odległość pomiędzy Przedsiębiorcą i Konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst Warunków ogólnych zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeśli postanowienie jest niemożliwe do realizacji, Przedsiębiorca musi, przed zawarciem umowy na odległość, oświadczyć, w jaki sposób można zapoznać się z Warunkami ogólnymi w lokalu Przedsiębiorcy. Warunki ogólne zostaną nieodpłatnie przesłane Konsumentowi na jego żądanie i w najkrótszym możliwym terminie.
 3. Jeśli umowa na odległość zostanie zawarta drogą elektroniczną, obowiązuje postanowienie odmienne od powyższego. Przed zawarciem umowy na odległość, tekst Warunków ogólnych zostanie udostępniony Konsumentowi drogą elektroniczną w sposób umożliwiający Konsumentowi zapisanie dokumentu w prosty sposób i na trwałym nośniku informacji. Jeśli postanowienie jest niemożliwe do realizacji, przed zawarciem umowy na odległość Przedsiębiorca oświadczy, że Warunki ogólne są dostępne również w formie elektronicznej. Zostaną one nieodpłatnie przesłane Konsumentowi na jego żądanie w formie elektronicznej lub innej.
 4. W takiej sytuacji poza Warunkami ogólnymi zastosowanie mają również szczegółowe warunki dotyczące zakupu wybranych produktów lub usług. Sekcje druga i trzecia również pozostają wiążące. Jeśli szczegółowe warunki są sprzeczne z Warunkami ogólnymi, Konsument może wybrać najkorzystniejsze dla siebie postanowienia.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta obowiązuje przez ograniczony okres lub jej zasady zostały opisane w odrębnych warunkach, w ofercie zostanie podana wyraźna informacja opisująca stan faktyczny.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych lub usług. Opis został odpowiednio uszczegółowiony, aby Konsument mógł właściwie ocenić ofertę. Jeśli Przedsiębiorca zamieścił w ofercie obrazy, nie odbiegają one od rzeczywistych produktów, usług ani treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla Przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera jednoznaczny opis praw i obowiązków Konsumenta, na które Konsument zgadza się, przyjmując ofertę.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa zostanie zawarta po spełnieniu koniecznych warunków opisanych w sekcji 4 w chwili przyjęciu oferty przez Konsumenta i w przypadku zachowania zgodności z wyszczególnionymi warunkami.
 2. Jeśli Konsument zgodzi się na ofertę drogą elektroniczną, Przedsiębiorca musi niezwłocznie potwierdzić elektronicznie odbiór i przyjęcie oferty. Konsument ma prawo wypowiedzieć umowę, zanim Przedsiębiorca potwierdzi odbiór i przyjęcie złożonego zamówienia.
 3. Jeśli umowa została zawarta drogą elektroniczną, Przedsiębiorca podejmie wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu bezpieczny transfer danych i zapewnienie bezpiecznego środowiska internetowego. Jeśli Konsument może realizować płatności drogą elektroniczną, Przedsiębiorca musi zapewnić odpowiedni poziom ochrony płatności.
 4. Przedsiębiorca może w granicach prawa sprawdzić, czy Konsument może zachować zgodność ze zobowiązaniami z zakresu płatności, a także upewnić się, czy spełnia wszystkie wymogi konieczne do zawarcia umowy na odległość w prawidłowy sposób. Jeśli po przeprowadzeniu dochodzenia Przedsiębiorca ma podstawy do tego, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić zamówienia lub zawarcia umowy, uzasadniając swoją decyzję lub dołączyć do wykonawstwa warunki szczególne.
 5. Przedsiębiorca musi nie później niż w chwili dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowej, wysłać Konsumentowi następujące informacje (na piśmie, w sposób umożliwiający Konsumentowi archiwizację informacji w odpowiedni sposób na trwałym nośniku informacji):
  • adres dla odwiedzających zakład Przedsiębiorcy, na który Konsument może zgłaszać skargi,
  • warunki, zgodnie z którymi Konsument może wykonać prawo do odstąpienia lub dokładne uzasadnienie, w którym Przedsiębiorca przedstawi powody wyłączenia prawa do odstąpienia,
  • informacje o gwarancji i serwisie posprzedażowym,
  • cenę uwzględniającą wszystkie podatki, którymi obciążone są produkty, usługi lub treści cyfrowe, koszty dostawy (o ile jest to możliwe), metodę płatności, sposób dostawy lub sposób zawarcia umowy na odległość,
  • wymogi, które należy spełnić w celu anulowania umowy, jeśli okres umowny przekracza rok lub umowa została zawarta na czas nieokreślony,
  • model formularza odstąpienia od umowy, jeśli Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku trwania transakcji, postanowienia wyszczególnione w poprzedniej sekcji dotyczą wyłącznie pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od zakupu produktów:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę dotyczącą zakupu produktu bez podania przyczyny przed upływem okresu na ponowne rozważenie zakupu (14 dni). Przedsiębiorca może poprosić Konsumenta o podanie przyczyn, ale Konsument nie musi udzielać odpowiedzi.
 2. Okres na ponowne rozważenie zakupu opisany w sekcji 1 rozpoczyna się dzień po odbiorze produktu przez Konsumenta lub stronę trzecią, z góry upoważnioną przez Konsumenta do odbioru produktu (strona nie może odpowiadać za transport produktu).
  • Jeśli Konsument zamówił kilka produktów w ramach jednego zamówienia, okres na ponowne rozważenie zakupu rozpoczyna się, gdy Konsument lub upoważniona przez niego strona trzecia odbierze ostatni zamówiony produkt. Przedsiębiorca może odmówić realizacji zamówienia obejmującego wiele produktów, których dostawa ma zostać zrealizowana w różnych terminach, jeśli Konsument został zawiadomiony o niniejszym postanowieniu przed złożeniem zamówienia.
  • Jeśli dostawa produktów nie będzie realizowana od razu lub będzie realizowana w częściach, okres na ponowne rozważenie zakupu rozpoczyna się, gdy Konsument lub upoważniona przez niego strona trzecia odbierze ostatni zamówiony produkt.
  • W przypadku umów na okresową dostawę produktów przez określony czas, okres na ponowne rozważenie zakupu rozpoczyna się, gdy Konsument lub upoważniona przez niego strona trzecia odbierze pierwszy zamówiony produkt.

Prawo do odstąpienia od zakupu usług i treści cyfrowych dostarczanych w formie innej niż na trwałym nośniku:

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę obejmującą usługi lub dostawę treści cyfrowych w formie innej niż na trwałym nośniku bez podania przyczyny przed upływem 14 dni. Przedsiębiorca może poprosić Konsumenta o podanie przyczyn, ale Konsument nie musi udzielać odpowiedzi.
 2. Okres na ponowne rozważenie zakupu opisany w sekcji 3 rozpoczyna się dzień po zawarciu umowy.

Przedłużony okres na ponowne rozważenie zakupu produktów, usług i treści cyfrowych w formie innej niż na trwałym nośniku w przypadku braku zawiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy:

 1. Jeśli Przedsiębiorca nie dostarczył Konsumentowi należnych w związku z prawem informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy lub modelu formularza odstąpienia od umowy, okres na ponowne rozważenie zakupu wygasa dwanaście miesięcy od końca wstępnego okresu na ponowne rozważenie zakupu opisanego powyżej.
 2. Jeśli Przedsiębiorca dostarczył informacje opisane w poprzedniej sekcji Konsumentowi przed upływem dwunastu miesięcy od rozpoczęcia wstępnego okresu na rozważenie zakupu, okres na rozważenie zakupu wygasa po upływie 14 dni od doręczenia informacji Konsumentowi.

Artykuł 7 - Zobowiązania Konsumenta w okresie na ponowne rozważenie zakupu

 1. Podczas okresu na ponowne rozważenie zakupu Konsument musi ostrożnie obchodzić się z produktem i opakowaniem. Konsument może wyjąć produkt z opakowania i używać go wyłącznie w zakresie wymaganym do określenia natury, charakterystyki i sposobu działania produktu. Konsument może używać produktu, badać jego charakterystykę i przeprowadzać inspekcje produktu wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone w sklepie detalicznym.
 2. Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu spowodowane działaniami innymi niż przeprowadzanie dozwolonych czynności opisanych w sekcji 1.
 3. Konsument nie odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, jeśli Przedsiębiorca nie dostarczył mu należnych w związku z prawem informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy.

Artykuł 8 - Wykonanie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy i koszty wykonania

 1. Jeśli Konsument wykona prawo do odstąpienia od umowy, musi zawiadomić o tym Przedsiębiorcę przed upływem okresu na ponowne rozważenie zakupu, korzystając z modelu formularza odstąpienia od umowy lub podobnego, ekwiwalentnego dokumentu.
 2. W najkrótszym możliwym terminie, ale przed upływem 14 dni od dnia następującego po dniu dostarczenia zawiadomienia opisanego w sekcji 1, Konsument musi odesłać produkt lub doręczyć go Przedsiębiorcy lub jego pełnomocnikowi. Nie jest to wymagane, jeśli Przedsiębiorca nie zaoferował samodzielnego odbioru produktu od Konsumenta. Konsument zachowa zgodność z okresem przeznaczonym na zwrot, jeśli wyśle produkt przed upływem okresu przeznaczonego na rozważenie zakupu.
 3. Konsument musi odesłać produkt wraz ze wszystkimi dołączonymi do niego akcesoriami. Jeśli jest to możliwe, wszystkie elementy muszą zostać wysłane w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu, a także zgodnie z uzasadnionymi i wyraźnymi instrukcjami Przedsiębiorcy.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu dotyczący właściwego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na Konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu. Jeśli Przedsiębiorca nie oświadczył, że Konsument ponosi takie koszty, lub oświadczył, że sam je pokryje, Konsument nie ponosi kosztu przesyłki zwrotnej produktu.
 6. Jeśli Konsument odstąpi od umowy po przedstawieniu wyraźnej prośby o wykonanie usługi dostawy gazu, wody lub energii elektrycznej, gdy dobra nie zostały przygotowane na sprzedaż w ograniczonej objętości lub ilości, przed upływem okresu przeznaczonego na rozważenie zakupu, Konsument musi przekazać Przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do zobowiązania prawnego, które zostało skompletowane przez Przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy. Konsument nie ponosi kosztów pozostałej części zamówienia.
 7. Konsument nie ponosi kosztu realizacji usług dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej, gdy dobra nie zostały przygotowane na sprzedaż w ograniczonej objętości lub ilości, a także kosztów dostawy ogrzewania miejskiego, jeśli:
  • Przedsiębiorca nie dostarczył Konsumentowi należnych w związku z prawem informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia lub modelu formularza odstąpienia od umowy;
  • lub Konsument nie zażądał wyraźnie realizacji dostawy gazu, wody i energii elektrycznej lub ogrzewania miejskiego przed upływem okresu przeznaczonego na rozważenie zakupu.
 8. Konsument nie ponosi kosztu całej ani częściowej dostawy treści cyfrowych w formie innej niż na trwałym nośniku, jeśli:
  • przed dostawą takich treści nie udzielił wyraźnej zgody na warunki umowy w okresie przeznaczonym na rozważenie zakupu;
  • nie został zawiadomiony o prawie odstąpienia od umowy w chwili udzielenia zgody na warunki;
  • lub Przedsiębiorca nie zatwierdził niniejszej deklaracji Konsumenta.
 9. Jeśli Konsument wykona prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami prawa wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane.

Artykuł 9 - Obowiązki Przedsiębiorcy powstałe w wyniku odstąpienia od umowy

 1. Jeśli Przedsiębiorca umożliwi Konsumentowi złożenie wniosku o odstąpienie od umowy elektronicznie, po odbiorze zawiadomienia musi niezwłocznie wysłać potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca musi niezwłocznie zrekompensować wszystkie płatności Konsumentowi, włącznie z możliwymi kosztami dostawy przekazanymi Przedsiębiorcy za zwrócony produkt, ale nie później niż przed upływem 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Jeśli Przedsiębiorca nie zaoferuje samodzielnego odbioru produktu, może zrealizować zwrot płatności po odbiorze odesłanego produktu lub w chwili, gdy Konsument dowiedzie, że produkt został odesłany (zależnie od tego, które zdarzenie zaistnieje wcześniej).
 3. Przedsiębiorca musi zrealizować zwrot płatności za pomocą metody użytej przez Konsumenta do realizacji płatności, chyba że Konsument zgodzi się na inną metodę. Konsument nie ponosi kosztu zwrotu płatności.
 4. Jeśli Konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, Przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów wynikających z wyboru Konsumenta.

Artykuł 10 - Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów lub usług wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie przedstawi taką chęć w ofercie, najpóźniej przed zawarciem umowy. Postanowienie obejmuje:

 1. Produkty lub usługi, których cena wiąże się ze zmianami na rynku finansowym, którego dostawca nie kontroluje. W takiej sytuacji zmiany mogą nastąpić w okresie przewidzianym na odstąpienie od umowy.
 2. Umowy zawarte w związku z zamówieniem publicznym. Za zamówienie publiczne uznaje się sposób sprzedaży, gdzie produkty, treści cyfrowe lub inne usługi będą oferowane przez Przedsiębiorcę Konsumentowi obecnemu osobiście lub Konsumentowi mającemu możliwość uczestniczenia w przetargu zarządzanym przez licytatora, którego zwycięzca musi nabyć produkty, treści cyfrowe lub usługi.
 3. Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu serwisu, o ile:
  • wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta;
  • Konsument zadeklarował, że traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy Przedsiębiorca w pełni zrealizuje zobowiązania umowne;
 4. podróż zorganizowaną opisaną w art. 7:500 holenderskiego kodeksu cywilnego i umowy przewozu osób; 
 5. umowy serwisowe na dostępność zakwaterowania, jeśli w umowie przewidziano konkretną datę lub okres wykonania, inaczej niż w przypadku np. transportu towarów, wynajmu samochodów i usług cateringowych;
 6. umowy dotyczące czasu wolnego, jeśli w umowie przewidziano konkretną datę lub okres wykonania;
 7. nieprefabrykowane produkty wytworzone zgodnie ze specyfikacjami Konsumenta, które zostaną wyprodukowane na podstawie wyborów lub decyzji Konsumenta lub są wytwarzane na zamówienie konkretnej osoby;
 8. produkty o krótkim terminie ważności lub ograniczonej wytrzymałości;
 9. zapieczętowane produkty, które z przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub higieną nie nadają się do zwrotu, a także produkty z pieczęcią naruszoną w czasie dostawy;
 10. produkty, których użycie po dostawie wymaga zmieszania z innymi produktami;
 11. napoje alkoholowe, których faktyczna wartość zależy od zmian na rynku, którego Przedsiębiorca nie kontroluje, których cena została zaakceptowana w chwili zawarcia umowy, a można je dostarczyć dopiero po upływie 30 dni;
 12. zapieczętowane nagrania audio i wideo, a także oprogramowanie komputerowe, jeśli pieczęć została naruszona w czasie dostawy;
 13. gazety, czasopisma lub magazyny, z wyłączeniem prenumerat;
 14. dostawy treści cyfrowych w formie innej niż na trwałym nośniku, o ile:
  • wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta;
  • Konsument zadeklarował, że zrzeka się swojego prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Cena

 1. Podczas okresu ważności wyszczególnionego w ofercie, ceny oferowanych produktów lub usług nie zostaną zwiększone, z wyłączeniem zmian cen spowodowanych zmianami stawek podatku VAT.
 2. W odróżnieniu od poprzedniej sekcji Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o zmiennych cenach zależnych od zmian na rynku finansowym, na który Przedsiębiorca nie ma wpływu. W takich ofertach uwzględnia się związek cen ze zmianami na rynku oraz fakt, że są one wyłącznie cenami pomocniczymi.
 3. Ceny mogą się zwiększyć w okresie trzech miesięcy od chwili zawarcia umowy wyłącznie wtedy, gdy zmiany wynikają z nowych przepisów lub warunków.
 4. Wzrost cen w okresie trzech miesięcy od chwili zawarcia umowy jest dopuszczalny wyłącznie wtedy, gdy Przedsiębiorca uwzględnił taką możliwość w ofercie oraz:
  • zmiany wynikają z nowych przepisów lub warunków;
  • Konsument ma prawo anulować umowę, a jego decyzja wejdzie w życie w chwili, gdy ceny faktycznie wzrosną.
 5. Ceny produktów lub usług przedstawione w ofertach obejmują podatek VAT.

Artykuł 12 - Zgodność i gwarancja dodatkowa

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty lub usługi są zgodne z umową i specyfikacjami wyszczególnionymi w ofercie, nadają się do użytku zgodnie z przeznaczeniem lub nadają się do użytku, a także są zgodne z normami prawnymi lub przepisami istniejącymi w chwili zawarcia umowy. Za zgodą stron, Przedsiębiorca gwarantuje również, że produkty nadają się do innych zastosowań.
 2. Gwarancja dodatkowa dostarczana przez Przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nie ogranicza praw ani możliwości składania roszczeń przez Konsumenta, nabytych w związku z umową zawartą z Przedsiębiorcą, w przypadku gdy Przedsiębiorca nie wykona prawidłowo swoich zobowiązań umownych.
 3. Jako gwarancję dodatkową należy rozumieć każde zobowiązanie prawne Przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w związku z którym Konsument nabywa szersze prawa lub możliwości składania roszczeń niż jest to wyszczególnione w przepisach prawa, w przypadku gdy Przedsiębiorca nie wykona prawidłowo swoich zobowiązań umownych.

Artykuł 13 - Dostawa i realizacja

 1. Przedsiębiorca musi dołożyć wszelkich starań w celu prawidłowego odbioru i realizacji zamówień na produkty, a także odpowiednich ocen wniosków o zawarcie umowy o świadczenie usług.
 2. Adresem dostawy jest adres podany Przedsiębiorcy przez Konsumenta.
 3. Zgodnie ze stosownymi postanowieniami wyszczególnionymi w pkt. 4 Warunków ogólnych Przedsiębiorca realizuje przyjęte zamówienia w dogodnym dla siebie terminie, ale przed upływem 30 dni, chyba że strony uzgodnią inny okres dostawy. W przypadku zwłoki w dostawie, niemożliwości realizacji dostawy lub możliwości częściowej realizacji dostawy Konsument musi zostać zawiadomiony o stanie faktycznym nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku Konsument ma prawo wypowiedzieć umowę bez kosztów, a także może ubiegać się zadośćuczynienie za szkody.
 4. Po wypowiedzeniu umowy zgodnie z powyższą sekcją Przedsiębiorca musi niezwłocznie zwrócić Konsumentowi przekazaną przez niego kwotę.
 5. Przedsiębiorca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów do chwili dostarczenia produktów Konsumentowi lub z góry powołanemu przez niego pełnomocnikowi, o którym Przedsiębiorca został uprzednio zawiadomiony, o ile strony nie postanowią inaczej.

Artykuł 14 - Umowy terminowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Anulowanie:

 1. Konsument może w dowolnej chwili anulować umowę zawartą na czas nieokreślony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, zgodnie z przyjętymi przez strony zasadami anulowania umowy i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Konsument może w dowolnej chwili anulować umowę zawartą na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, pod koniec uzgodnionego okresu, zgodnie z przyjętymi przez strony zasadami anulowania umowy i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku umów wyszczególnionych w powyższych sekcjach, Konsument może:
  • w dowolnej chwili anulować umowę (nie jest zobowiązany do anulowania umowy w konkretny dzień lub w trakcie danego okresu);
  • anulować umowę w sposób, w jaki ją zawarł;
  • anulować każdą umowę z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki Przedsiębiorca wyznaczył dla siebie.

Przedłużenie:

 1. Umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać automatycznie przedłużona lub odnowiona na konkretny okres.
 2. W odróżnieniu od poprzedniej sekcji, umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie gazet codziennych, gazet, tygodników i innych magazynów, może zostać automatycznie przedłużona na konkretny okres wynoszący maksymalnie trzy miesiące, o ile Konsument ma prawo anulować przedłużoną umowę pod koniec dodatkowego okresu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, o ile Konsument ma prawo anulować przedłużoną umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, jeśli przedmiotem umowy jest regularne, ale nie częstsze niż comiesięczne, dostarczanie gazet codziennych, gazet, tygodników i innych magazynów.
 4. Umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie gazet codziennych, gazet, tygodników i innych magazynów w celu przekonania odbiorcy do jakości oferty (prenumerata próbna lub wstępna), nie może zostać automatycznie wznowiona i automatycznie wygasa po upływie okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania:

 1. Jeśli umowa jest zawierana na okres ponad jednego roku, Konsument może anulować umowę po upływie roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, o ile nie istnieją uzasadnione przesłanki do anulowania umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 – Płatność

 1. Jeśli w umowie lub w dodatkowych warunkach nie ma innych postanowień, kwoty należne Przedsiębiorcy należy przekazywać przed upływem 14 dni od rozpoczęcia okresu na ponowne rozważenie zakupu. Jeśli okres nie został przewidziany w ofercie, płatność należy zrealizować przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku umów o świadczenie usług, okres płatności rozpoczyna się w chwili dostarczenia Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W chwili sprzedaży produktów Konsumentowi, Przedsiębiorca nie może zażądać od Konsumenta zaliczki, której wysokość przekracza 50% ceny zakupu. Po uzgodnieniu kwestii związanych z zaliczką Konsument może składać roszczenia dotyczące realizacji zamówienia lub świadczenia usługi dopiero wtedy, gdy przekaże Przedsiębiorcy zaliczkę.
 3. Konsument musi niezwłocznie zawiadomić Przedsiębiorcę o wszelkich nieprawidłowościach wykrytych w dostarczonych lub przedstawionych danych do realizacji płatności.
 4. Jeśli Konsument nie zrealizuje płatności terminowo, Przedsiębiorca zawiadomi Konsumenta o zaległej płatności i przedłuży termin przeznaczony na jej realizację o 14 dni. Jeśli Konsument nie zrealizuje płatności w przewidzianym okresie, do zaległej kwoty doliczone zostaną odsetki wynikające z przepisów prawa, a Przedsiębiorca nabędzie prawo do doliczenia do zaległej kwoty poniesionego przez niego kosztu windykacji pozasądowej. Takie koszty nie mogą przekroczyć: 15% należnej Przedsiębiorcy kwoty, jeśli wynosi ona mniej niż 2500 euro, 10% od kolejnych 2500 euro i 5% od kolejnych 5000 euro (minimum 40 euro). Przedsiębiorca może zastosować inne kwoty lub odsetki na korzyść Konsumenta.

Artykuł 16 - Postanowienia dotyczące skarg

 1. Przedsiębiorca odpowiada za rozpatrywanie odpowiednio zgłoszonych skarg. Przedsiębiorca musi przetwarzać skargi zgodnie z niniejszą procedurą zgodności.
 2. Skargi związane z wykonywaniem umowy należy zgłaszać Przedsiębiorcy w najkrótszym możliwym terminie, o ile Konsument wykryje wady oraz w pełni i wyraźnie je opisze.
 3. Przedsiębiorca musi odpowiedzieć na każdą zgłoszoną skargę przed upływem 14 dni od chwili odbioru skargi. Jeśli okaże się, że przetwarzanie skargi może się przedłużyć, Przedsiębiorca zawiadomi o tym Konsumenta przed upływem 14 dni od chwili odbioru skargi. Zawiadomienie musi obejmować potwierdzenie przyjęcia skargi oraz określać termin, przed upływem którego Konsument najprawdopodobniej uzyska wyczerpującą odpowiedź.
 4. Skargi dotyczące produktów, usług lub usług wykonywanych przez Przedsiębiorcę można składać z użyciem formularza skargi zamieszczonego na stronie klienta w witrynie Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Skarga zostanie przesłana Przedsiębiorcy i serwisowi Thuiswinkel.org.
 5. Konsument zgadza się na to, że Przedsiębiorca rozstrzygnie skargę drogą wzajemnych konsultacji przed upływem czterech tygodni. Po upływie określonego terminu powstaje spór, który należy rozstrzygnąć zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 – Spory

 1. Umowy zawierane pomiędzy Przedsiębiorcą i Konsumentem opisane w Warunkach ogólnych należy rozpatrywać zgodnie z holenderskim prawem.
 2. Spory pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą dotyczące zawierania lub wykonywania umów, których przedmiotem są produkty i usługi dostarczane przez Przedsiębiorcę, rozstrzyga Geschillencommissie (komisja arbitrażowa) Thuiswinkel pod adresem Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl). Spory może zgłaszać zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.
 3. Spory będą przetwarzane przez Geschillencommissie wyłącznie wtedy, gdy Konsument najpierw zgłosi skargę Przedsiębiorcy w terminie wyszczególnionym w Warunkach ogólnych.
 4. Jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, spór musi zostać przedłożony Geschillencommissie nie później niż po upływie dwunastu miesięcy od daty dostarczenia skargi Konsumenta Przedsiębiorcy na piśmie lub w innej postaci określonej przez Komisję.
 5. Jeśli Konsument chce przedłożyć spór Geschillencommissie, Przedsiębiorca musi dostosować się do wyboru Konsumenta. Konsument może zawiadomić Przedsiębiorcę o tym, że zamierza przedłożyć spór Komisji.
 6. Jeśli Przedsiębiorca chce przedłożyć spór Geschillencommissie, Konsument musi, przed upływem pięciu tygodni od żądania przestawionego przed Przedsiębiorcę na piśmie, zadeklarować na piśmie, czy zgadza się na przedłożenie sporu Komisji czy woli, aby spór został rozstrzygnięty przez sąd właściwy. Jeśli Przedsiębiorca nie zostanie zawiadomiony o wyborze Konsumenta przed upływem pięciu tygodni, Przedsiębiorca ma prawo skierować spór do sądu właściwego w celu jego rozstrzygnięcia. 
 7. Geschillencommissie wydaje decyzję zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w dokumencie o Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Decyzje Geschillencommissie należy traktować jako wiążące wytyczne.
 8. Geschillencommissie nie może przetworzyć sporu ani wstrzymać przetwarzania sporu, jeśli Przedsiębiorcy przyznano możliwość zawieszenia płatności, np. w przypadku bankructwa lub zamknięcia działalności gospodarczej, zanim spór zostanie rozpatrzony przez Geschillencommissie w trakcie jednej z sesji, w trakcie której wydana zostanie ostateczna decyzja.
 9. Jeśli poza Geschillencommissie Thuiswinkel inna uznana komisja arbitrażowa lub komisja arbitrażowa stowarzyszona z organizacją Dutch Foundation Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid) może przetworzyć spór, uznaje się, że spory dotyczące metody sprzedaży lub zdalnego świadczenia usług będą rozpatrywane przez Komisję Geschillencommissie Thuiswinkel. W przypadku pozostałych sporów uznaje się, że druga Geschillencommissie została zatwierdzona przez SGC lub Kifid lub jest stowarzyszona z tymi organizacjami.

Artykuł 18 - Gwarancja przemysłowa

 1. Thuiswinkel.org gwarantuje, że członkowie organizacji zachowują zgodność z wiążącymi wytycznymi Geschillencommissie Thuiswinkel, chyba że członek zdecyduje się złożyć wiążące wytyczne przed upływem dwóch miesięcy od wysłania powyższych do rozpatrzenia przez sąd. Gwarancja zostanie przywrócona, jeśli wiążące wytyczne rozpatrzone przez sąd pozostały w mocy, wyrok sądu dowodzący takiego stanu rzeczy staje się wiążący i nie ma możliwości odwołania się od wyroku. Konsument może otrzymać od Thuiswinkel.org maksymalnie 10 000 euro na jedną decyzję związaną z wydaniem wiążących wytycznych. Jeśli kwota przekroczy 10 000 euro na jedną decyzję związaną z wydaniem wiążących wytycznych, wypłacona zostanie kwota 10 000 euro. W przypadku powyższych kwot Thuiswinkel.org zobowiązuje się podjąć wszelkich starań, aby członek zachował zgodność z wiążącymi wytycznymi.
 2. Aby realizacja gwarancji była możliwa, Konsument musi dostarczyć Thuiswinkel.org pisemne roszczenie, w którym oświadczy, że przenosi roszczenie wobec Przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. Jeśli roszczenie wobec Przedsiębiorcy wynosi więcej niż 10 000 euro, Konsument uzyska możliwość przeniesienia roszczenia przekraczającego 10 000 euro na Thuiswinkel.org. Po przeniesieniu organizacja we własnym imieniu i na własną rękę odzyska kwotę należną Konsumentowi, w drodze postępowania sądowego.

Artykuł 19 - Dodatkowe lub odbiegające postanowienia

Pozostałe postanowienia, w tym postanowienia odbiegające od Warunków ogólnych, nie mogą być niekorzystne dla Konsumenta, muszą zostać sporządzone na piśmie lub w formie, którą Konsument możne zapisać na trwałym nośniku informacji, a także muszą być łatwo dostępne.

Artykuł 20 - Modyfikacja Warunków ogólnych Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org nie może zmienić Warunków ogólnych bez konsultacji z Consumentenbond (związek konsumentów).
 2. Modyfikacje Warunków ogólnych wchodzą w życie, gdy zostaną opublikowane w odpowiednie sposób, pod warunkiem, że podczas okresu ważności oferty wiążące będą wyłącznie najkorzystniejsze dla Konsumenta postanowienia.

 


Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Holandia

Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

 

Załącznik I: Model formularza odstąpienia od umowy

Model formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i przesłać wyłącznie w celu odstąpienia od umowy)

 • Do: [Nazwa Przedsiębiorcy]

[adres geograficzny Przedsiębiorcy]

[nr faks Przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny]

[adres e-mail lub adres elektroniczny Przedsiębiorcy] 

 • Niniejszym zawiadamiam/y o chęci odstąpienia od umowy dotyczącej

sprzedaży następujących produktów: [wybrane produkty]*

dostawy treści cyfrowych: [wybrane treści cyfrowe]*

świadczenia następujących usług: [wybrane usługi]*

 

 • zamówionych dnia*/odebranych dnia* [data zamówienia w przypadku usług, a odbioru w przypadku produktów]
 • [Konsument/Konsumenci]
 • [Adres Konsumenta/Konsumentów]
 • [Podpis Konsumenta/Konsumentów] (wyłącznie w przypadku formularza w wersji papierowej)

* Prosimy o usunięcie zbędnych elementów i wypełnienie pozostałych.

Pobierz Warunki ogólne